Trang chủ
Quảng cáo
Về công ty
Cơ sở tiêu chuẩn
Sản phẩm
Liên hệ
Thanh toán
 
 
Giá vàng
 
Tỷ giá ngoại tệ
 

Liên hệ
 Telephone
Phone: 02803.837838
Fax:     02803.837694
  Email
ttdvkkgs@hn.vnn.vn
  Hỗ trợ online

  Mailing Address
1 : No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City
 
connect(); $dbsql->selectdb(); //----------------------------------------------------- $dbsql->query($sql_update); $sql_select = "SELECT * FROM posts where post_id=$id"; $dbsql->query($sql_select); $result = $dbsql->fetch_array(); $post["title"] = $result["title"]; $post["content_desc"] = str_replace("\n","
",$result["content_desc"]); $post["content_detail"]=str_replace("\n","
",$result["content_detail"]); $post["image_desc"] = str_replace("\n","
",$result["image_desc"]); $post["image"]=$result["imgname"]; if ($post["image"]=='') { $anh=''; } else { $anh=''; } //----------------------------------------------------- $dbsql->close(); return true; } function view_other_posts() { global $tg,$id,$other_posts,$other_count,$post_approve,$timezone; $dbsql = new db_mysql; $dbsql->connect(); $dbsql->selectdb(); $sql_select = "SELECT * FROM posts WHERE post_id<$id ORDER BY post_date DESC"; $dbsql->query($sql_select); if ($dbsql->num_rows()>0) { while ($result = $dbsql->fetch_array()){ $other_posts["par_id"][$other_count] = $result["par_id"]; $other_posts["id"][$other_count] = $result["post_id"]; $other_posts["title"][$other_count] = $result["title"]; $other_posts["post_date"][$other_count] = gmdate("d/m/Y",$result["post_date"] + $timezone*3600); $other_count++; if ($other_count > 10) break; } } //----------------------------------------------------- $dbsql->close(); return true; } function view_other_posts_older() { global $tg,$id,$other_posts_older,$other_count_older,$post_approve,$timezone; $dbsql = new db_mysql; $dbsql->connect(); $dbsql->selectdb(); //----------------------------------------------------- $sql_select = "SELECT * FROM posts WHERE post_id>$id ORDER BY post_date DESC"; $dbsql->query($sql_select); if ($dbsql->num_rows()>0) { while ($result = $dbsql->fetch_array()){ $other_posts_older["par_id"][$other_count_older] = $result["par_id"]; $other_posts_older["id"][$other_count_older] = $result["post_id"]; $other_posts_older["title"][$other_count_older] = $result["title"]; $other_posts_older["post_date"][$other_count_older] = gmdate("d/m/Y",$result["post_date"] + $timezone*3600); $other_count_older++; if ($other_count_older > 10) break; } } //----------------------------------------------------- $dbsql->close(); return true; } ?>
 
 


 Bài Viết:
">
">
">
">
">


 
© Copyright by Gia Sang MeTal Co.,LTD.
Add: No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City.
Phone: (84).0280.837838 - Fax: (84).0280.837694